പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് (Minority) അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീയതി ഒക്ടോബർ 31 വരെ നീട്ടി.

പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിനുമുള്ള അവസാനതീയതി ഒക്ടോബർ 31 വരെ നീട്ടി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: