കാട്ടാമ്പള്ളി പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പുഴയിൽ വീണു.

കാട്ടാമ്പള്ളി പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പുഴയിൽ വീണു.

പതിമൂന്നാം നമ്പർ ഷട്ടറിലാണ് വീണതായി പറയപ്പെടുന്നത്
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: