“സ്ത്രീ സുരക്ഷ വനിതാ കമ്മീഷനിലൂടെ” വനിതാ കമ്മീഷൻ ജാഗ്രതാ സമിതി പരിശീലനം നൽകി.

കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷന്റെയും
പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ 44 വാർഡുകളിലെ വാർഡ്തല ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങൾക്കായാണ് പരീശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജാഗ്രതാസമിതി പരീശീലിന ക്ലാസ് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സമീറ ടിച്ചർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഇ എം രാധ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. എസ്.ബിജു ജാഗ്രത സമിതിയുടെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസെടുത്തു.മുൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ്, മുനിസിപ്പൽ ജാഗ്രത സമിതി അംഗങ്ങൾ, വാർഡ് തല ജാഗ്രത സമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: