പ്രളയത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ദേവാനന്ദിന്റെ കുടുംബത്തിന് പുതുച്ചേരി പോലീസിന്റെ  ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം

കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞ പോലീസ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ദേവാനന്ദിന്റെ

കുടുംബത്തിന് പുതുച്ചേരി പോലീസ് വകുപ്പ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം എന്ന നിലയിൽ സമാഹരിച്ച തുക 3.15 ലക്ഷം രൂപ പുതുച്ചേരി ഡി ജി പി . സുന്ദരി നന്ദ.IPS ദേവാനന്ദ ന്റെ ഭാര്യ ഹേമലതക്ക് പുതുച്ചേരി പോലീസ് ആസ്ഥാനത് വെച്ച് കൈമാറി.
ഭാര്യക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകുമെന്നും ഡി ജി പി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: