കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജീവനക്കാരേ നിയമിക്കുന്നതിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജീവനക്കാരേ

നിയമിക്കുന്നതിന് എം ബി ബി എസ് യോഗ്യതയുള്ള ടി സി എം സി രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 17.09.2018 ന് രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഓഫിസിൽ വെച്ച് അഭിമുഖം നടത്തുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി, ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് സഹിതം ഹാജറാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0497 2709920 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: