കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ പ്രവൃത്തി ദിവസം

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നാളെ പ്രവർത്തി ദിവസം. മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് കളക്ടർ പ്രവർത്തി ദിവസമാണെന്ന് അറിയിച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: