എസ്.എസ്.എൽ.സി: വളപട്ടണം ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസിന് നൂറുമേനിയോടെ ചരിത്രനേട്ടം

വളപട്ടണം:
എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ വളപട്ടണം ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസിന് നൂറുമേനിയോടെ ചരിത്രനേട്ടം.
മഹാമാരിയുടെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് പരീക്ഷയെഴുതിയ മുഴുവൻ പേരും വിജയിച്ചു.
1970ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് വളപട്ടണം
ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസിന്
നൂറ് ശതമാനം വിജയം ലഭിച്ചിക്കുന്നത്.
ആകെ 80 കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്. ഇതിൽ എഴു പേർ
മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടി.
അൺ എയിഡഡ് മേഖലയിൽ ആകെ പരീക്ഷയെഴുതിയ. കുട്ടികൾ 74 കുട്ടികളിൽ 19 പേർ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: