അനർഹമായി ലഭിച്ച മുൻഗണന കാർഡുകൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം ഇന്ന്

കണ്ണൂർ: അനർഹമായി മുൻഗണനാ റേഷൻകാർഡ് കൈവശം വച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പിഴയില്ലാതെയും മറ്റു ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഇല്ലാതെയും കാർഡുകൾ പൊതു വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അവസരം ഇന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ജൂലൈ 15ന് ശേഷം പിഴ ശിക്ഷാ നടപടികൾ എന്നിവയിൽ ഇളവില്ല. അനർഹമായി മുൻഗണനാ കാർഡുകൾ കൈവശം വച്ചിട്ടുള്ളവർ വിവരം അതത് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകളിൽ അറിയിച്ച് കാർഡ് പൊതു വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകളിൽ നേരിട്ടോ ഫോൺ വഴിയോ, താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർമാരുടേയോ, റേഷനിങ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടേയോ ഔദ്യോഗിക ഫോൺ നമ്ബറിലോ നേരിട്ടോ ഇ മെയിൽ വഴിയോ അറിയിക്കാം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: