കാപ്പാട് ദാറുൽ ഉലൂം സഭ സ്മാർട്ട്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കാപ്പാട് ദാറുൽ ഉലൂം സഭ സ്മാർട്ട്‌ ക്ലാസ്സ്‌

റൂം ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് ബഹു: ശൈഹുനാ ത്വഹാ അഹ്മദ് അൽ അസ്ഹരി സലാല നിർവഹിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: