കണ്ണൂർ നാറാത്ത് ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മരത്തിലിടിച്ചു

ചെക്കിക്കുളം കമ്പിൽ കണ്ണൂർ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന മായ ബസ്സനാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത് ആരിക്കും പരിക്കില്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് നാറാത്ത് വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്

%d bloggers like this: