കേരളത്തിൽ 16 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് ആർക്കുമില്ല

കേരളത്തിൽ വയനാട് 5 മലപ്പുറം 4 ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് 2 വീതം, കൊല്ലം കാസറഗോഡ് ഒന്ന് വീതം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: