കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾപയ്യന്നൂർ  ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ഗാന്ധി പാർക്ക്, സബ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഗേൾസ് സ്‌ക്കൂൾ പരിസരം, പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ, സിറ്റി മാൾ (എസ്ബിഐ ബിൽഡിങ്ങ്) എന്നീ എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ മാർച്ച് 16 ബുധൻ രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
മാതമംഗലം  ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ആലക്കാട് വലിയ പള്ളി, ഊരടി എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ മാർച്ച് 16 ബുധൻ രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയും പെരുന്തട്ട സൗത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി  വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മൂന്നുനിരത്തു മുതൽ അഴീക്കൽ വരെ മാർച്ച്  16 ബുധൻ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ഇരിക്കൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ചൂളിയാട്, ബാലങ്കരി എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ മാർച്ച് 16 ബുധൻ രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: