പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ
പ്രവാസി ഭദ്രത പദ്ധതി.
ധനസഹായ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ.വി.ലളിത നിർവ്വഹിച്ചു.

കോവിഡാനന്തരം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ നോർക്കറൂട്ട്സും കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരം ലഭിച്ച അപേക്ഷകർക്കുള്ള ധനസഹായം ചെയർപേഴ്സൺ കെ.വി.ലളിത വിതരണം ചെയ്തു.

കുടുംബശ്രീ കുടുംബാംഗങ്ങളായ പ്രവാസികൾക്കും, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സ്വയം തൊഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് 200000(രണ്ട് ലക്ഷം) രൂപ പലിശ രഹിത വായ്പയായി നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ വഴി നൽകുന്നത്.

ചടങ്ങിൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി. ബാലൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു , കുടുംബശ്രീ CDS ചെയർപേഴ്സൺ കെ. കവിത, എം.ഇ.സി ലീല, മിനി. എം.കെ, ഷൈനി, പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: