കരയപ്പാത്ത് കതിവനൂർ വീരൻ ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ടമഹോത്സവം

കരയപ്പാത്ത് കതിവനൂർ വീരൻ ദേവസ്ഥാനം ഉത്തരമലബാറിലെ അതിപുരാതനവും ദൈവീക ചൈതന്യവിളനിലവുമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുടുംബ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നുമായ അരിയിൽൽശ്രീ കരയപ്പാത്ത് കതിവന്നൂർവീരൻ ദേവസ്ഥാനത്തെ പുതുവർഷത്തെ (2019) കളിയാട്ടമഹോത്സവം രണ്ടു പ്രാർത്ഥനാ തെയ്യങ്ങളുടെ ദൈവികചൈതന്യത്തോടെ ജനവരി 25, 26, 27 (വെള്ളി ശനി ഞായർ )അത് പോലെ ഫിബ്രവരി 22, 23,24 (വെള്ളി ശനി ഞായർ )എന്നി തീയ്യതികളിൽ പൂർവാധികം ഭംഗിയായി നടത്തപ്പെടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: