പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ശിശുസൗഹൃദ കേന്ദ്രം ഇന്ന് തുറക്കും

പാനൂർ: ചൈൽഡ് ആൻഡ് പോലീസ് (സി.എ.പി.) സംവിധാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിർമിച്ച ശിശുസൗഹൃദ കേന്ദ്രം ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും. പാനൂർ പോലീസ് ഇൻെസ്പക്ടർ ഇ.വി.ഫായിസ് അലി രാവിലെ 11.30ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഓൺലൈനായി പങ്കുചേരും.

കുറ്റകൃത്യത്തിലേർപ്പെടാത്ത പുതിയ തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കാനാവശ്യമായ കർമപരിപാടികളാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പോലീസിനെപ്പറ്റി കുട്ടികളിലുള്ള ഭയാശങ്കകൾ അകറ്റുന്നതിനുമാണ് സ്റ്റേഷൻ ശിശുസൗഹൃദമാക്കുന്നത്. സാമൂഹികക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെയും സന്നദ്ധസേവന സംഘടനകളുടെ സഹായവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പിൻഭാഗത്താണ് ശിശുസൗഹൃദ കെട്ടിടം നിർമിച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: