കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് എൽ.പി യിൽ ശിശു ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് എൽ.പി സ്കൂളിൽ ശിശുദിനാഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു രാവിലെ പ്രത്യേക അസംബ്ലിയിൽ പ്രധാന അധ്യാപിക പി .ശോഭയും വാർഡ് മെമ്പർ നരിക്കാടൻ അജിതയും ശിശുദിനാഘോഷത്തിന്റെ പ്രധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ചച്ചായി ക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. സ്കൂൾ സംരക്ഷണ സമിതി അംഗങ്ങളായ മുഹമ്മദ് ,നരിക്കാടൻ അനിൽ , എന്നിവർ ടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന നെഹ്റു തൊപ്പി അണിഞ്ഞും ,ശിശുദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറബിക്ക് പോസ്റ്ററുകളും, പാഴ് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച റോസ് പൂക്കളുമായാണ് കുട്ടികൾ അസംബ്ലിയിൽ അണിനിരന്നത്. സ്കൂൾ ലീഡർ അനുദേവ് നെഹ്റു വേഷം ധരിച്ച് അസംബ്ലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് കുട്ടികളിൽ ആശ്ചര്യമുളവാക്കി.കുട്ടികളുടെ ചച്ചാജി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിശുദിന സന്ദേശമോതുന്ന പ്ലകാർഡും ഏന്തി കൊണ്ടുള്ള റാലിയും നടന്നു. റാലിക്കിടെ ചച്ചാജി നാട്ടുകാർക്കും അങ്കൻവാടി കുട്ടികൾക്കും ശിശുദിനാശംസകൾ നേർന്നു.തുടർന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മധുരവും ചച്ചായിയുടെ കൈ കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നൽകി. വാർഡ്‌ മെമ്പർ നരിക്കാടൻ അജിതയും യും ശിശുദിനാഘോഷത്തിന്റെ പ്രധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ചച്ചായി ക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന നെഹ്റു തൊപ്പി അണിഞ്ഞാണ് കുട്ടികൾ അസംബ്ലിയിൽ അണിനിരന്നത്. സ്കൂൾ ലീഡർ റിതുനന്ദ് നെഹ്റു വേഷം ധരിച്ച് അസംബ്ലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് കുട്ടികളിൽ ആശ്ചര്യമുളവാക്കി.കുട്ടികളുടെ ചച്ചാജി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിശുദിന സന്ദേശമോതുന്ന പ്ലകാർഡും ഏന്തി കൊണ്ടുള്ള ടൗൺ ചുറ്റിയുള്ള ശിശുദിന റാലിയും ,പായസ വിതരണവും നടന്നു റാലിക്കിടെ ചച്ചാജി നാട്ടുകാർക്കും അങ്കൻവാടി കുട്ടികൾക്കും ശിശുദിനാശംസകൾ നേർന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: