ജനകീയ സമിതി ലോറികൾ തടഞ്ഞു

മണിക്കടവ് ആനപ്പറയിലെ റോഡ് തകർച്ചയിൽ പ്രധിഷേധിച്ച് ആശാൻ ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബിന്റെ

ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോറികൾ തടഞ്ഞു. ക്വാറിയിൽ നിന്ന് സമയ ക്രമം പാലിക്കാത്ത നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി നിരവധി തവണ ട്രിപ്പ് അടിക്കുകയാണ്. ആശുപത്രി ആവിശ്യത്തിന് പോലും വണ്ടി വിളിച്ചാൽ വരാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് മണിക്കടവ് റോഡിന്റെ ഇപ്പോഴതെ അവസ്ഥ. റോഡ്‌ പൂർണമായും ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി തരണമെന്ന് ലോറികൾ തടഞ്ഞ ആശാൻ ആർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ജനകീയ സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: