പന്തക്കൽ പൊതുജന വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവോത്ഥാന സംഗീത ശിൽപം സംഘടിപ്പിച്ചു

പന്തക്കൽ പൊതുജന വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവോത്ഥാന സംഗീത ശിൽപം പരിപാടി

എം. സി പവിത്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മനോജ്‌ പട്ടാനൂർ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കടേപ്രം ഇ.എം.എസ് സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ സഹനവഴിത്താരയിൽ സംഗീത ശില്പവും അരങ്ങേറി.

Report: Shigil Thalasseri

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: