അറിയിപ്പ്

തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ മാർഗ്ഗം മംഗാലപുരം പോകുമ്പോൾ റാജു റാം (കോട്ട വില്ലേജ്, ഉടുപ്പി) എന്നയാൾ കണ്ണൂരിൽ സ്ഥലംമാറി ഇറങ്ങിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വളപട്ടണം കണ്ടതായി പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ സുച്ച്ഓഫാണ്. കണ്ട് കിട്ടുന്നവർ ബന്ധു രാജു പുജാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുക .
ഫോൺ നംമ്പർ: 8494861509 –
                            :9900801009
               

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: