സൈക്കിൾ വാങ്ങാൻ
കൂട്ടിവെച്ച കാശ് ഇനാറ മറിയത്തിന്റ ചികിത്സക്ക് നൽകി മുഹമ്മദ്‌ റഷാദ്

കാടാച്ചിറ :കോട്ടൂർ പുതിയപുരയിൽ മുഹമ്മദ്‌ റഷാദ് സൈക്കിൾ വാങ്ങാൻ കൂട്ടിവെച്ച കാശ് SMA എന്നഅപൂർവ്വരോഗം ബാധിച്ച ഏഴുമാസം പ്രായമുള്ള കണ്ണൂർ മുഴപ്പിലങ്ങാട്ടെ ഇനാറമറിയത്തിന്റെ ചികിത്സക്ക് നൽകി മാതൃകയായി. ഇനാറ മറിയത്തിന്റെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഒരികര യൂത്ത് വിങ്ങ് നടത്തിയ പായസചലഞ്ചിനോടനുബന്ധിച്ച് കോട്ടൂർ പുതിയപുരയിൽ റുഖിയ ഷാജഹാൻ ദമ്പതികളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ്‌ റഷാദിന്റെ ചിരകാല സ്വപ്‌നമായിരുന്ന സൈക്കിൾ വാങ്ങാൻ കൂട്ടിവെച്ച കാശ് ഇനാറമറിയം മോളുടെ18കോടിയുടെ ചികിത്സക്ക് നൽകി നാടിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയത്.കോട്ടൂർ മനാറുൽഹുദാമദ്രസ മൂന്നാംക്ലാസ്സിലും മുണ്ടയോട് എൽ. പി. സ്കൂൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലുമാണ് മുഹമ്മദ്‌ റഷാദ് പഠിക്കുന്നത്.
ഒരികര യൂത്ത് വിങ്ങ് ട്രഷറർ ഷമീമിന് മുഹമ്മദ്‌ റഷാദ് കാശ് കൈമാറിLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: