കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഗ്യാസ് ഏജൻസി തൊഴിലാളികൾ നടത്തി വരുന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഗ്യാസ് ഏജൻസി തൊഴിലാളികൾ നടത്തി വരുന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചേമ്പറിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനമായത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: