നാറാത്ത്: നാറാത്ത് യു.പി സ്കൂളിന് സമീപം പുത്തൻ പറമ്പത്ത് വിജയൻ (65) നിര്യാതനായി

നാറാത്ത്: നാറാത്ത് യു.പി സ്കൂളിന് സമീപം പുത്തൻ പറമ്പത്ത് വിജയൻ (65) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: സതി, മകൻ(വിജേഷ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ) മരുമകൾ: ദീപ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: