കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് സഹായവുമായി AEGCT കണ്ണൂർ തെരുവിന്റെ മക്കൾ പ്രവർത്തകർ

കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ട് മാസമായി ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ മോഹനൻ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഡിസ്ചാർജ്

ചെയ്തു,
കയ്യിൽ പണം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ നാട്ടിൽ പോകാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു, AEGCT
തെരുവിന്റെ മക്കൾ ചാരിറ്റി കമ്മറ്റി ഇത് അറിയുകയും കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികൾ
റഫീഖ് അഴിക്കോട് (സെക്രട്ടറി), മൊയ്‌ദീൻ ടി.പി(കമ്മറ്റി മെമ്പർ), ബഷീർ കെ.പി (കമ്മറ്റി മെമ്പർ) എന്നിവർ ചേർന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: