പുതിയാണ്ടി ഭാസ്കരൻ. (96) അന്തരിച്ചു

ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പുതിയാണ്ടി

ഭാസ്കരൻ. (96) അന്തരിച്ചു
സഹോദരങ്ങൾ : രാധ പരേതനായ നാരായണൻ, രാഘവൻ, മുകുന്ദൻ, ലക്ഷ്മണൻ, രോഹിണി.
സംസ്കാരം 15/7/2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് അഴീക്കൽ ശ്മശാനത്തിൽ..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: