ഡോക്ടർമാരില്ലാതെ കരിവെള്ളൂർ സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രം

സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ വര്ഷം തോറും സൗകര്യങ്ങളോടെ വികസിക്കുമ്പോൾ കരിവെള്ളൂർ സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രം ഇപ്പോഴും പിന്നോട്ടാണ്.മുമ്പത്തേക്കാൾ ബൗദ്ധിക സാഹചര്യം ആശുപത്രിക്കുണ്ട്,നൂറോളം രോഗികളെ കിടത്തി ചികില്സിക്കാനുള്ള അസൗകര്യവും ഉണ്ട്,എന്നാൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവാണ് ആശുപത്രിയെ കുഴപ്പിക്കുന്നത്.അകെ നാലു ഡോക്റ്റർമാർ നിയളവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരം ഡോക്ടർമാരില്ല. കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ചുമതല.സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രമാണെങ്കിലും ഒ പി വിഭാഗം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളു.രോഗികൾക്കായി ഒരുക്കിയ കിടക്കാൻ ഇപ്പോൾ ശൂന്യമാണ്.ആശുപത്രിയിലെ ജനറേറ്റർ തകരാറിലായിട്ട് മാസങ്ങളായി.വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമ്പോൾ ലബോറട്ടറി ഒക്കെ തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: