ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചുകണ്ണൂർ എംഎൽഎയുടെ  പ്രത്യേക വികസന നിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 3.5 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 38ൽ ദിനേശ് മുക്ക്-കടലായിനട റോഡിൽ ശിവജിമുക്കിൽ സുരേന്ദ്രൻ വീട് (നായനാർ റോഡ്) റോഡ് പ്രവൃത്തിക്കും എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 20ൽ  പെരിക്കാട് ശ്രീനാരായണ അങ്കണവാടി റോഡ് ബാക്കി ഭാഗം  ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിക്കും ജില്ലാ കലക്ടർ ഭരണാനുമതി നൽകി.


അഴീക്കോട് എംഎൽഎയുടെ  പ്രത്യേക വികസന നിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 44,851 രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ചാലാട് ഗവ.യു പി സ്‌കൂളിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും 14.98 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ചിറക്കൽ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 13ൽ ഖാദർപീടിക മുതൽ വയൽ വരെ ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കും ജില്ലാ കലക്ടർ ഭരണാനുമതി നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: