യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം (14/01/18) മയ്യിൽ – കൊല്ലറത്തിക്കൽ റൂട്ടിൽ യാത്രയ്ക്കിടെ വലിയ തുക കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ദയവു ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ ഈ താഴെ കൊടുത്ത നംമ്പറിൽ അറിയിക്കുവാൻ താല്പര്യം

1. സിറാജുദ്ദീൻ കീരിയാട്

Mobile. No: 9995731835

: 9846351719

എത്രയും പെട്ടന്നു ഈ കാര്യം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലേക്കു അയക്കണമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു ‘

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: