നെഹ്‌റു യുവ കേന്ദ്ര അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കണ്ണൂർ: നെഹ്‌റു യുവ കേന്ദ്രയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജില്ലയിലെ യൂത്ത് ക്ലബുകളിൽ നിന്ന് വിവിധ പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.അയൽപക്ക യൂത്ത് പാർലമെന്റ്,ബ്ലോക്ക് തല സ്പോർട്സ് മീറ്റ്,തൊഴിൽ പരിശീലനം എന്നിവയാണ് പരിപാടികൾ.യൂത്ത് ക്ലബുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്പോർട്സ് കിറ്റിന്റെ വിതരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും.ഇതിനായി നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

അവസാന തീയ്യതി: 27

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0497 2700881 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: