റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് : ആധാര്‍ ലിങ്കിങ് നിര്‍ബന്ധം

4 / 100

കണ്ണൂര്‍ താലൂക്കിലെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകളിലെ ഇതുവരെ ആധാര്‍ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ആധാര്‍ നവംബര്‍ 17 ന് മുമ്പ് അടിയന്തരമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ണൂര്‍ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.  എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ആധാര്‍ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം റേഷന്‍ വിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടും.  ആധാര്‍ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് റേഷന്‍കടകളിലും, അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും, താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിലും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍  ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: