എന്തുകൊണ്ട് ഈ തൊഴിൽ മേഖല (Smart Phone Technology)

5 / 100

👉 ഈ ലോക്കഡൗണിന് ശേഷം സ്വന്തം ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന തൊഴിൽ മേഖല.
👉 നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന പ്രവാസികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ തൊഴിൽ മേഖല.
👉 SSLC, PLUSE TWO കഴിഞ്ഞവർക്ക് തിരഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ തൊഴിൽ മേഖല.
👉ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഒട്ടനേകം തൊഴിൽ സാദ്ധ്യതകൾ.

💥 എന്തുകൊണ്ട് PHONE TECH..?
👉 വളർന്നു വരുന്ന ഈ ടെക്നോളജിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു തൊഴിൽ മേഖല നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു ജോലി ശെരിയാക്കി തരുന്ന കണ്ണൂരിലെ സ്ഥാപനം.
👉 മിതമായ ഫീസിൽ മികവായ പഠനം ഉറപ്പ് തരുന്ന കണ്ണൂരിലെ ഏക സ്ഥാപനം
👉വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈവെനിംഗ് & സൺ‌ഡേ ബാച്ച് സൗകര്യം.
👉വർഷം തോറും 15 ഫ്രീ അപ്‌ഡേഷൻ നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക സ്ഥാപനം.
👉പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് 100% ഫ്രീ ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റ്.
👉തവണകളായി അടക്കാവുന്ന ഫീസ് ഘടന.
👉ലോകോത്തര അംഗീകാരമുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ അംഗീകൃത CTDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഫോൺ ടെക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്മാർഫോൺ ടെക്നോളജി
9567979567
9207828212
8089828212
കൂടുതൽ അറിയാൻ
👇👇👇👇👇
https://wa.me/qr/SJTSXLO2GLOBA1

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: