വാരം കടവ് പാലത്തിന് സമീപം മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് വെള്ളത്തിൽ വീണു

വാരം കടവ് പാലത്തിന് സമീപം മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് വെള്ളത്തിൽ വീണു
ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: