സംസ്ഥാന അമേച്വർ കായികമേളയിൽ എളയാവൂർ CHM സ്‌കൂളിന് അഭിമാന നേട്ടം

തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന അമേച്വർ കായികമേളയിൽ അണ്ടർ 14 വിഭാഗത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ അനുഗ്രഹ സ്വർണ്ണമെഡലും അണ്ടർ 16 പെൺകുട്ടികളുടെ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ എളയാവൂർ CHM സ്‌കൂളിലെ ഐശ്വര്യ റെക്കോർഡോടെയും സ്വർണം നേടി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: