ആറളത്ത് സർവ്വജനിക ഗണേശോത്സവം സെപ്റ്റംബർ 16 ന്

ആറളത്ത് സർവ്വജനിക ഗണേശോത്സവം സെപ്റ്റംബർ 16 ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് വാദ്യഘോഷത്തോട് കൂടിയ വിഗ്രഹം നിമഞ്ജന രഥ ഘോഷയാത്ര പറമ്പത്തെ കണ്ടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ആറളം വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദിക്ഷണം നടത്തി കാപ്പും കടവിൽ നിമഞ്ജനം ചെയ്യുന്നു…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: