കണ്ണൂർ സെന്റ് ട്രീസാസ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ടി.ടി.ഐ.ആന്റ് എൽപി സ്‌ക്കൂളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച അരിയും വസ്ത്രങ്ങളുമടങ്ങുന്ന കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

കണ്ണൂർ സെന്റ് ട്രീസാസ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ടി.ടി.ഐ.ആന്റ് എൽപി സ്‌ക്കൂളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച അരിയും വസ്ത്രങ്ങളുമടങ്ങുന്ന കിറ്റുകൾ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ മക്കിമലയിൽ വിതരണം ചെയ്തു.മദർ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ ലൂസി ജോർജ്.പ്രിൻസിപ്പാൾ സിസ്റ്റർ മരിയലേഖ പിടിഎ പ്രസിഡണ്ട് .എ.സമീർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: