മാക്കൂട്ടം അതിർത്തിയിൽ
ലോക്ഡൗൺ: യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ

കണ്ണൂർ: മാക്കൂട്ടം അതിർത്തിയിൽ കർണാടക സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച വാരാന്ത്യ ലോക്ഡൗൺ
ഈ ആഴ്ചയും തുടരുന്നതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കല ക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് അറിയിച്ചു. ചികിത്സ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അടിയന്തര യാത്രകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അതിർത്തി കടക്കാൻ അനുവാദം. തലശ്ശേരി സബ് കലക്ടർ കുടക് ജില്ലാ അധികൃതരുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അതിർത്തിയിലെ വരാന്ത്യ ലോക്ഡൗൺ തുടരും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: