ജൂലൈയിലെ റേഷന്‍ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണത്തോത്

ജൂലൈ മാസത്തില്‍ റേഷന്‍ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എഎവൈ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് കാര്‍ഡിന് 30 കി.ഗ്രാം അരിയും നാല് കി ഗ്രാം  ഗോതമ്പും സൗജന്യമായും, ഒരു പാക്കറ്റ് ആട്ട ആറു രൂപ നിരക്കിലും, ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര 21 രൂപയ്ക്കും ലഭിക്കും. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പിഎംജികെഎവൈ പദ്ധതി പ്രകാരം എ എ വൈ കാര്‍ഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും നാല് കിലോഗ്രാം അരിയും ഒരു കിലോഗ്രാം ഗോതമ്പും വീതം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട പി എച്ച് എച്ച് കാര്‍ഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും നാല് കി.ഗ്രാം അരിയും ഒരു കി ഗ്രാം ഗോതമ്പും കി ഗ്രാമിന് രണ്ട് രൂപ നിരക്കിലും, കാര്‍ഡിന് ഒരു പാക്കറ്റ് ആട്ട എട്ട് രൂപ നിരക്കിലും (കാര്‍ഡില്‍ ഒരംഗം മാത്രമാണുള്ളതെങ്കില്‍ നാല് കിലോ അരിയും ഒരു പാക്കറ്റ് ആട്ടയും മാത്രം) ലഭിക്കും.
കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പിഎംജികെഎവൈ പദ്ധതി പ്രകാരം പി എച്ച് എച്ച് കാര്‍ഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും നാല് കിലോഗ്രാം അരിയും ഒരു കിലോ ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പൊതുവിഭാഗം സബ്സിഡി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട കാര്‍ഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും രണ്ട് കിലോ അരി കിലോയ്ക്ക് നാല് രൂപാ നിരക്കിലും, ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച്  കാര്‍ഡിന് ഒരു കിലോ മുതല്‍ നാല് കിലോ വരെ ആട്ട കിലോയ്ക്ക് 17 രൂപാ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. പൊതുവിഭാഗം നോണ്‍ സബ്സിഡി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട കാര്‍ഡിന് രണ്ട് കിലോ അരി കിലോയ്ക്ക് 10.90 രൂപാ നിരക്കിലും, ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് കാര്‍ഡിന് ഒരു  കിലോ മുതല്‍ നാല് കിലോ വരെ ആട്ട കിലോയ്ക്ക് 17 രൂപാ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. പൊതു വിഭാഗം കാര്‍ഡിന് രണ്ട് കിലോ അരി കിലോയ്ക്ക് 10.90 രൂപാ നിരക്കിലും, ഒരു പാക്കറ്റ് ആട്ട 17 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. പൊതു വിഭാഗം സബ്‌സിഡി , പൊതു വിഭാഗം നോണ്‍ സ്ബസിഡി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് 15 രൂപ നിരക്കില്‍ 10 കി ഗ്രാം സ്‌പെഷ്യല്‍ അരി ലഭിക്കും.
വൈദ്യുതീകരിച്ച വീടുളള ഓരോ എ എ വൈ കാര്‍ഡിനും ഒരു ലിറ്റര്‍ വീതവും, ഓരോ പി എച്ച് എച്ച് കാര്‍ഡിനും അര ലിറ്റര്‍ വീതവും വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത വീടുളള കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് ഓരോ കാര്‍ഡിനും എട്ട് ലിറ്റര്‍ വീതവും മണ്ണെണ്ണ ലിറ്ററിന് 45 രൂപാ നിരക്കില്‍ മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ (ജൂലൈ മുതല്‍ സെപ്തംബര്‍ വരെ) ലഭിക്കും.
റേഷന്‍ വിതരണം സംബന്ധമായ പരാതികള്‍ താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അറിയിക്കുക.  താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ് – 0460 2203128, തലശ്ശേരി – 0490 2343714, കണ്ണൂര്‍  – 0497 2700091,  ഇരിട്ടി – 0490 2494930, ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസ്- 0497 2700552, ടോള്‍ഫ്രീ-1800-425-1550, 1947

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: