പുതിയതെരു മാർക്കറ്റ് -വ്യാജ പ്രചാരണത്തിന് എതിരെ പരാതി നൽകി

ചിറക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയതെരു മാർക്കറ്റ് അടച്ചിട്ടിരിക്കയാണെന്നും ആരും അങ്ങോട്ട്‌ പോകരുത് എന്ന രീതിയിലും ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യാജപ്രചാരത്തിനെതിരെ വ്യാപാരികൾ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡണ്ടിന് പരാതി നൽകി. ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ നൽകിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടു മാർക്കറ്റ് സാധരണ ഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാജ പ്രചാരണത്തിൽ ആരും വഞ്ചിതരാകരുതെന്നു വ്യാപാരികൾ അറിയിച്ചു .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: