ഇരിണാവ് ഡാം പുതിയപാലം നിർമാണം പൂർത്തിയായി

ഇരിണാവ് ഡാം പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി. 22.32 മീറ്റർ നീളവും 11 മീറ്റർ വീതിയും ഏഴ്‌ തൂണുകളിലായി ആറ് സ്പാനുകളുമുള്ളതാണ് പുതിയ പാലം.1 6.45 കോടി രൂപയാണ് നിർമാണച്ചെലവ്. പാലത്തിന്റെ രണ്ടുഭാഗത്തുമുള്ള അനുബന്ധ റോഡിന്റെ നിർമാണം തുടങ്ങി. ഇതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടിയതോടെയാണ് നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. പാലത്തിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും 200 മീറ്റർ അനുബന്ധ റോഡ് നിർമിക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യവ്യക്തികളിൽനിന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.പാലത്തിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവ പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിൽ തടസ്സംനേരിട്ടതാണ് റോഡ് നിർമാണം വൈകാനുണ്ടായ കാരണം. അരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പണിത കല്യാശ്ശേരി-മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇരിണാവ് ഡാം പാലം കാലപ്പഴക്കത്താൽ ബലക്ഷയം നേരിട്ടതോടെയാണ് പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. ഓണത്തിന് മുമ്പുതന്നെ പാലം തുറന്നുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: