കൊളച്ചേരിപഞ്ചായത്തിൽ ഉച്ചവരെ ഹർത്താൽ

സി.ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് കൊളച്ചേരിപഞ്ചായത്തിൽ

ഉച്ചവരെ ഹർത്താൽ ആചരിക്കും
ശവസംസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പൊതുശ്മശാനത്തിൽ

%d bloggers like this: