അഴീക്കോട് ശ്രീപാലോട്ട് കാവിലെ പുനർനിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ ക്ഷേത്രക്കുള സമർപ്പണവും വിഷുവിളക്ക് മഹോത്സവവും

കണ്ണൂർ,അഴീക്കോട്:
വടക്കേമലബാറിലെ പാലോട്ട് കാവുകളുടെ ആരൂഢ സ്ഥാനമായ അഴീക്കോട്
ശ്രീപാലോട്ട് കാവിലെ പുനർനിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ ക്ഷേത്രക്കുള സമർപ്പണവും വിഷുവിളക്ക് മഹോത്സവവും
14.4.19 ഞായറാഴ്ച മുതൽ 22 വരെ. സുചിതമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: