സി.ബി.എസ്.ഇ അടുത്ത അധ്യായന വർഷം ഏപ്രിൽ ഒന്നിനു മുതൽ തുടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശം

കോവിഡ് മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിയന്ത്രണവിധേയമായി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത അധ്യായന വർഷം ഏപ്രിലിൽ തുടങ്ങാൻ സി.ബി.എസ്.ഇ നിർദേശം. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് കഴിയുന്നതും ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തന്നെ പുതിയ അധ്യായന വർഷം ആരംഭിക്കണമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അയച്ച കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 9, 11 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ എത്രത്തോളം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്തിയശേഷം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് വാർഷിക പരീക്ഷ നടത്താനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ ഓഫ്‌ലൈൻ ആയിരിക്കണം. കോവിഡ് കാരണം മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്കൂളുകൾ ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായി തുറന്നിട്ടില്ല 9- മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുറന്നത്. 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷ മെയ് നാലു മുതൽ തുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: