കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ മുൻവശത്തെ കാടിന് തീപിടിച്ചു

കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ മുൻവശത്തെ കാടിന് തീപിടിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് തീയണക്കുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: