കണ്ണൂരിൽ നവംബര്‍ 13 (വെള്ളിയാഴ്ച)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

5 / 100

കുഞ്ഞിമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പുറച്ചേരി, പുറച്ചേരി കോളനി, പുറേച്ചേരി വായനശാല, പുറേച്ചേരി കോട്ട എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ നവംബര്‍ 13 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ നീര്‍ച്ചാല്‍, ആസാദ് റോഡ്, കൊടപ്പറമ്പ,  സ്‌നേഹതീരം, നാലുവയല്‍, ടാറ്റ കൊടപ്പറമ്പ, ഓഷ്യാനസ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ 13 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: