കോരമ്പേത്ത് കുഞ്ഞാമിന അന്തരിച്ചു

കോരമ്പേത്ത് കുഞ്ഞാമിന അന്തരിച്ചു .80 വയസ്സായിരുന്നു.മക്കൾ : റാബിയ,കുഞ്ഞാമു,സക്കറിയ,സൈബു ,പരേതയായ നബീസ,മരുമക്കൾ അബുബക്കർ ,ഖാദർ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: