കണ്ണോത്തും ചാലിൽ 4 വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു.

കണ്ണൂർ കണ്ണോത്തുംചാലിൽ ഒരു ബസും 3 കാർ ഉം കൂട്ടിയിടിച്ചു.
ബസ്സിനു പിറകിൽ ഇടിച്ച കാറിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ പുകയുന്നു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: