ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വെള്ളൂർ രാഗ കാരുണ്യയും

വെള്ളൂർ രാഗ കാരുണ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ

ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 15000 രുപ മന്ത്രി ഇ.പി ജയരാജന് കൈമാറി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: