പ്രളയദുരന്തം: സ്കൂളുകളിൽ ഓണം–ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കി ഒറ്റ അർധവാർഷിക പരീക്ഷ നടത്തുമെന്നു വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ഓണം, ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കി ഒറ്റ അർധവാർഷിക പരീക്ഷ നടത്തുമെന്നു

വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സി.രവീന്ദ്രനാഥ് അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. പ്രളയദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓണപ്പരീക്ഷ നേരത്തേതന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. അർധവാർഷിക പരീക്ഷ ഏതുമാസം നടത്തണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം (ക്യുഐപി) മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം തീരുമാനിക്കും. യോഗത്തിനു തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: