ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി നിരക്ക്

സ്വർണ വില.916 12.07.2018

2810/ഗ്രാം

വെള്ളി വില.999

44/ഗ്രാം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: