ചേലേരി ഈശാനാമംഗലം അമ്പലത്തിനു സമീപം ഭർഗവി അന്തരിച്ചു

ചേലേരി ഈശാനാമംഗലം അമ്പലത്തിനു മുന്നിലുള്ള ഭർഗവി

(retired court) മരണപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം 12 മണി. കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ശ്മശാനം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: