20 ലക്ഷം കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

20 ലക്ഷം കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി. രാജ്യത്തെ സമസ്ത മേഖലകൾക്കും ഉത്തേജനം നൽകാൻ 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തോടുള്ള അഭിസംബോധനയിൽ പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജിഡിപി യുടെ 10 ശതമാനം പാക്കേജിനായി നീക്കി വെക്കും. പാക്കേജ് വിശദാംശങ്ങൾ നാളെ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: